Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2012

homicide
6097 14fe
Reposted fromdeadbabe deadbabe
homicide
6147 d18f
Reposted fromdeadbabe deadbabe
homicide
2693 9d0b
Reposted fromdeadbabe deadbabe

June 28 2012

homicide
5859 86d7
Reposted fromfeliscatus feliscatus
homicide
homicide
5857 72c5
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki
homicide
5873 e73c
Reposted fromkatjie katjie
homicide
5986 ba6b
Reposted fromcallmeparanoid callmeparanoid
homicide
Reposted fromlladia lladia
homicide
6022 cb47
Reposted fromemsik emsik
homicide
6144 9362
Reposted fromPicki91 Picki91
Reposted fromszyy szyy
Reposted fromszyy szyy
homicide
if my cat hates u i hate u, too
Reposted frommatkaboskazuposka matkaboskazuposka
homicide
6197 411e
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea
homicide
homicide
6207 3ae2
Reposted fromhironie hironie
homicide
homicide
Reposted fromzzu zzu
homicide
Nie jestem religijny więc nie czuję respektu przed żadną religią. Uważam, że wszystkie religie były fałszywe, oszukańcze i szkodliwe. Zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo. To, że jestem Żydem ułatwia wywołanie śmiechu, gdy opowiadam niektóre żarty. Słowo Żyd stało się zresztą wytrychem, bo ludzie są na tym tle przewrażliwieni. Powiesz 'żyd' i wszyscy wybuchają śmiechem. Powiesz 'katolik' i wszyscy wybuchają śmiechem. To zupełnie jak z seksem. Uważam, że wszyscy ludzie należą do tej samej religii i wszelkie wyznania postrzegam jak kluby zrzeszające miłośników pielgrzymek, masonów, itd. Nie rodzimy się żydami, katolikami czy muzułmanami, tylko przyłączamy się do nich i dajemy im pieniądze, po czym uzyskujemy w ten sposób usprawiedliwienie naszej niechęci do innych. Nagle jestem z tymi, a nienawidzę tamtych. Nie ma to żadnego związku z religią — w jej głębszym, indywidualnym sensie. 
— Woody Allen
Reposted fromDubarry Dubarry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl